ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළත් සමාජ දුරස්ථභාවය වැදගත්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here