කිසිම කෙනෙකුට මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිය යටපත් කරන්න දෙන්න බෑ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here