වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර හිස් කරයිද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here