මම එංගලන්ත පුරවැසිභාවය අහෝසි කල සහතිකයක් දුන්නා වගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැ.කෝ ට දුන්නේ නැහැ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here