ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ පසු විදුලි බිල වැඩියෙන් ගෙවන්න සිදු වෙයිද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here