ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ රෝගීන් වාර්තා වීම වැඩි වෙලාද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here