කොරෝනා රෝගීන් එකවර වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වීම අවධානම් තත්ත්වයක්ද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here