විදෙස් රටවලින් පැමිණෙන පුද්ගලයින් අතර කොරෝනා රෝගීන් දිගින් දිගට වාර්තා වීමේ අවධානම

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here